Vedtægter

Vedtægter for Vejerslev Borger- og Kulturhus

§1 Foreningens navn er Vejerslev Borger- og Kulturhus. Foreningen er hjemmehørende i Vejerslev i Favrskov kommune. Foreningens adresse er hos formanden.

§2 Formål: At drive Vejerslev Borger- og Kulturhus samt være samlingssted for sognets beboere til kulturelle, sportslige og festlige sammenkomster samt varetage
byens og borgernes interesser.

§3 Som medlem af Vejerslev Borger- og Kulturhus kan optages enkeltpersoner, husstand og sammenslutninger hjemmehørende på egnen eller som føler sig knyttet
til Borger- og Kulturhuset. En husstand og en sammenslutning kan maksimalt have 2 stemmer ved generalforsamlingen. Bevis for medlemskab er kvittering for
betaling af det årlige kontingent.
Kontingent for husstand og sammenslutninger er altid det dobbelte af kontingentet for enkeltperson.
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved
bekendtgørelse senest 14 dage før generalforsamling. Bekendtgørelsen skal ske ved mindst en af følgende måder-gerne flere:
1. Opslag i forsamlingshuset og opslag i informationsskab ved kirkens parkeringsplads.
2. Opslag på den til en hver tid anvendte hjemmeside for Vejerslev Borger- og Kulturhus
3. Via e-mail til de medlemmer der har oplyst en sådan. Det påhviler det enkelte medlem, at holde den siddende bestyrelse opdateret med medlemmets aktive
mailadresse.

Forslag fra medlemmerne til behandling skal indgives skriftligt i brev eller på e-mail til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)
8. Valg af 2 suppleant (for 1 år )
9. Valg af 2 revisorer (1 år) og 1. revisorsuppleant. (1 år)
10. Eventuelt

Bestyrelsen udpeger en referent, som sammen med dirigenten underskriver referatet af generalforsamlingens beslutninger. Beslutninger om sager optaget på dagsordenen træffes ved almindelig flertal af de afgivne stemmer. Valg af personer træffes ved almindelig flertal af de afgivne stemmer. Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes ved personvalg mellem flere foreslåede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Sammen med et medlem kan en ægtefælle/samlever, som ikke er medlem, overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 3/5 af bestyrelsen ønsker det, eller 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt tilkendegiver ønske herom. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§5 Bestyrelsen udpeger hvem der forestår udlejningen af Borger- og Kulturhuset efter de regler,
som bestyrelsen fastsætter og denne påser, at udlejningen sker inden for rammerne angivet for
Borger-og Kulturhusets formål. Bestyrelsen kan afvise arrangementer og lejemål, som kunne
forekomme hærværkstruende, i strid med brandværnsregler eller husets regler og formål.

§6 Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer. De vælges for 2 år og afgår skiftevis i lige (2-4 personer) eller ulige år (3 personer). Bestyrelsen konstituerer sig med
formand, kasserer og sekretær. Disse poster kan ikke besættes af samme person. Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær indkalde suppleanter.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den er sammenkaldt efter de regler, den har fastsat herfor og når mere end halvdelen af dens medlemmer, inkl. indkaldte
stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger forudsætter, at et flertal af de tilstedeværende har stemt for.
Bestyrelsen fører protokol over de behandlede sager og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af mødedeltagerne senest ved næste bestyrelsesmøde.

§7 Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december. På generalforsamlingen vælges for 1 år to
revisorer til at revidere regnskabet og en revisorsuppleant til at indtræde i en revisors fravær.
Eventuelt overskud anvendes til vedligeholdelse og lign. angivne formål, bestemt af bestyrelsen.
Foreningens likvide midler skal være anbragt i pengeinstitut.
Kassereren kan ligge inde, med et af bestyrelsen bestemt, mindre kontant beløb. Af overskud
kan intet udbetales til medlemmerne. Beløb indbetalt for medlemskab er varigt almennyttige
bidrag, og kan ikke genudbetales.

§8 Foreningen tegnes af formand og kasserer. Pantsætning, optagelse af lån eller lignende transaktioner, som kan forpligte foreningen, forudsætter beslutning i
bestyrelsen og efterfølgende generalforsamlingsgodkendelse.

§9 Foreningen hæfter alene med sine aktiver. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som formand, kasserer, bestyrelsesmedlem, valgt revisor
eller medlem undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt
ansvarspådragende.

§10 Bestyrelsen fører protokol, manuel eller elektronisk, over samtlige medlemmer, Heri indføres medlemmets navn, adresse og om muligt: indmeldelsesdato, e-mail-adresse, mobilnr og/eller fax.nr., med henblik på mulig information ad disse kanaler. Ved adresse-, navne-, e-mail-, mobilnr- eller faxnr.-ændring har medlemmet pligt til at underrette bestyrelsen. Ændringer indføres i medlemsprotokollen. Hvis et brev, mail, fax eller SMS sendt til et medlems sidste oplyste/kendte adresse, e-mail, mobilnr. eller fax.nr. returneres uden oplysning om ny adresse, e-mail, mobilnr eller fax.nr., sletter bestyrelsen medlemskabet ved dateret notat i medlemsprotokollen. Tilsvarende sker sletning ved: Dødsfald; ved mere end et års kontingensrestance eller ved udmeldelse.
Udmeldelse kan ske via brev, e-mail eller fax. til formanden eller til kassereren forud for et nyt år og med virkning for dette.
Ved medlemmers leje af Vejerslev Borger- og Kulturhus kan der ydes rabat i lejen efter regler fastsat af bestyrelsen og forelagt for en generalforsamling. En. evt. retstvist mellem foreningen og medlemmer kan i mangel af forlig ikke indbringes for domstolene, men afgøres endeligt ved voldgift efter retstilstandes regler herfor.

§11 En generalforsamling kan behandle forslag om ændringer af vedtægten, hvis medlemmerne
indkaldes mindst 14 dage forud pr. brev, mail eller fax med forslagene vedlagt. Bestyrelsen
eller 1/3 af medlemmerne kan indgive forslag om vedtægtsændring. Sammen med et forslag
udsendes til sammenligning den hidtidige vedtægt, enten pr. brev eller pr. mail eller fax.
Ændringer i de dele af vedtægten, der således er udsendt ændringsforslag til forud, kan
vedtages af generalforsamlingen med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og
nej-stemmer.

§12 Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive Vejerslev Borger- og Kulturhus, indkaldes til en generalforsamling pr. brev eller e-mail eller sms eller fax med nærmere oplysninger om situationen bl.a. evt. for at får valgt anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en nyvalgt bestyrelse, indkaldes der, med nærmere forslag om foreningens opløsning og Vejerslev Borger- og Kulturhus´ evt. afhændelse, til en ekstraordinær generalforsamling herom, og en opløsning kan vedtages med almindeligt flertal af summen af afgivne ja- og nejstemmer.

§13 Ved en opløsning, som ikke afsluttes med en fusionering med et forsamlingshus, en idrætshal eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted eller en forening, stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet med formål til gavn for især børn og ældre. Den opløsende generalforsamling beslutter hvem, der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt. Der kan ikke ske udlodning til medlemmerne af Vejerslev Borger- og Kulturhus

§14 Med denne ny vedtægt, indtræder Foreningen Vejerslev Borger- og Kulturhus i samtlige de
forpligtelser og rettigheder over for tredjemand, som hidtil har omfattet de identiske foreninger
Vejerslev Forsamlingshus og Vejerslev Sogns Borgerforening, herunder ejendomsretten til
foreningen Vejerslev Forsamlingshus’ faste ejendom, beholdninger, løsøre m.v. samt
foreningen Vejerslev Sogns Borgerforenings beholdning, løsøre m.v. ligesom foreningen med
sin faste ejendom og sine andre aktiver hæfter for foreningernes hidtidige forpligtelser og gæld.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 16. marts 2015