Generalforsamling

——————————————-

2022

Samlet-referat-fra-VBK-generalforsamling-for-Vejerslev-Borger-og-Kulturhus-7-marts-2022

Klik her og se hele referatet

Samlet-referat-fra-VBK-generalforsamling-for-Vejerslev-Borger-og-Kulturhus-7-marts-2023

2023

Generalforsamling for Vejerslev Borger og Kulturhus, tirsdag d.7. marts

2023 kl. 19.00 i Borger og Kulturhuset.

Dagsorden iflg. vedtægter

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år)
 8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år)
 9. Valg af 2 revisorer (1år) g 1 revisorsuppleant (1år)
 10. Eventuelt

referent Vivi Østergaard    

 1. Valg af stemmetællere
  1. Der var enighed om, at det ikke blev nødvendigt.
 2. Valg af dirigent
  1. Marie Ravn blev valgt. Konklusionen blev at generalforsamlingen er lovligt varslet.
 3. Formandens beretning
  1. Vedlagt referatet (Inge Bugge fremlagde beretningen for 2022)
  2. Bemærkninger fra salen:
   Man beklagede at livestreaming var ophørt og foreslog, at streame via mobiltelefon. Og derved stadig spare internetadgang.
   Det var udelukkende et spørgsmål om økonomi, og de høje gaspriser der gjorde at man valgte at opsige internet abonnement. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at vise streaming i den lille sal.
   Husk at ansøge Favrskov Landsbyråd, hvis man tænker på at renovere forsamlingshuset.
  3. Beretningen blev godkendt.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
  1. Det reviderede regnskabet blev fremlagt af kassereren. (Regnskab vedlagt referatet).
  2. Bemærkningen fra salen:
   Der var spørgsmål om man forventede at få penge tilbage fra Naturgas, hvilket bestyrelsen forventer ved opgørelsen i marts.
   Revisor bemærkede, at der er noteret en afstemningsdifference på 0,06 som muligvis stammer fra tidligere år. Det er derfor blevet vedtaget at det medtages i regnskabet.
  3. Regnskabet blev godkendt.
 5. Indkomne forslag
  1. Ingen forslag.
 6. Fastlæggelse af kontingent
  1. Vi fastholder kontingent uændret. 300 pr. husstand, og 150 kr. pr. person 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2år) På valg er Vivi, som ikke ønsker genvalg samt Jonna og Mona som modtager genvalg.
  Helle Simonsen stiller op.
  Mona modtager genvalg og Jonna genopstiller hvis, der ikke er andre der ønsker. Salen godkendte.
  1. Helle Simonsen – Valgt
  2. Mona Knudsen – genvalgt
  3. Jonna – genvalgt
 8. Valg af 2 suppleanter (for 1 år) Tonny ønsker genvalg, Pia trækker sig gerne.
  1. Randi Sørensen valgt som 1. suppleant
  2. Tonny Tofte – valgt som 2. suppleant
 9. Valg af 2 revisorer (1år) og 1 revisorsuppleant (1år) Pia og Marie og Norman ønsker genvalg
  1. Pia Nave Pallesen – valgt 
  2. Maria Ravn – genvalgt
  3. Norman Fisker genvalgt som revisorsuppleant
 10. Valg af koordinator til Favrskov Landsbyråd
  1. Inge Bugge – valgt
 11. Eventuelt
  1. Bestyrelsen har talt om at nye borgere skal have et besøg for at sikre at vi får nye medlemmer.
  2. Der var bemærkning fra salen om, at der er oprettet et borgerforslag om at blive tilkoblet biogas. Man anbefaler at alle går ind og tager stilling til borgerforslaget.
  3. Der vil komme nyt program ud  i april måned. 

Formandens beretning

Efter et par år med Corona havde vi forventet at vi i 2022 skulle tilbage til et

normalt foreningsliv. Men en krig i Ukraine sendte energipriserne på himmelflugt,

og bestyrelsen mødtes hurtigt, for at finde muligheder for besparelser på driften.

Vi besluttede at afmelde livestreaming, men at holde strikkeklubben og tirsdagscafeen kørende i den lille sal.

Vi afholdt 2 livstreaminger i februar inde vi stoppede og har derfor nu afmeldt vores 

internetabonnement, en besparelse på kr. 3.628,- . I skrivende stund er energipriserne ved at finde et mere stabilt leje, men dog noget højere end før februar 2022.

I forbindelse med rengøring i foråret, udskiftede vi pærer i væglamperne i den store sal til LED, for at spare på energien.

Der er også monteret luft til luft varmepumpe i salen.

Den vedrører hovedsagelig den store sal, og skal bruges som supplement til radiatorerne.

Vi havde i 2022 planer om at renovere sydgavlen mod vejen, da der trænger fugt ind, men da energiudgifterne steg og der opstod usikkerhed om husets økonomi generelt, valgte vi at udskyde projektet.

I 2022 var der 13 udlejninger og 17 af vores egne aktiviteter, altså i alt 30 aktiviteter i huset. I 2023 er der til dato aftaler om 9 udlejninger.

Fliserne foran huset er blevet omlagt, så vi undgår vand foran køkkendøren, og vi får

en mere jævn plads ved de udvendige borde.

Den 23. april havde vi affaldsindsamling i byen og langs indfaldsvejene. Vi startede som sædvanlig dagen med kaffe og rundstykker. Affaldet blev afleveret på genbrugspladsen i Hvorslev. Der deltog 6-8 personer på dagen, som er samme dag som Idrætsforeningen klargør tennisbanen.

Den 17. maj var der udflugt til Borre Landbomuseum, hvor nogle gik og andre kørte. 

           Det var en god og hyggelig aften, med 25 deltagere, og Bodil og Søren tog som ventet    

                      rigtig godt imod os.

Sct. Hans aften blev igen holdt i Asgård, hvor vi hjalp Idrætsforeningen med arrangementet. Det var rigtig dejligt vejr og ca. 90 deltagere. Der var igen stort amerikansk lotteri og en masse fine gevinster. 

Den 6. august holdt vi loppemarked på sportspladsen med 18 boder. Der var fine varer, men ikke så mange besøgende, som vi kunne ønske. Vi solgte mad i boden, og fik et pænt overskud til VBK.

Der var 2 fællesspisninger i løbet af vinteren med h.h.v. 44 deltagere og 37 deltagere og mad fra det lokale køkken. Som altid en god opbakning og fin stemning.

Der har som tidligere nævnt været afholdt strikkeklub en gang om måneden i løbet af vinteren med 10 – 15 deltagere og tirsdagscafe også en gang om måneden med gens.15 deltagere.

Den 7. februar i år blev det på et møde besluttet at nedlægge Vejerslev Landsbyråd, og lade Vejerslev Borger og Kulturhus varetage byens interesser. Der vælges én fra bestyrelsen som repræsentant for byen i Favrskov Landsbyråd. Det årlige tilskud tilgår derefter VBK og bruges til gavn for byen og dens borgere. Midlerne i Vejerslev Landsbyråd er fordelt mellem Vejerslev Idrætsforening og VBK.

  I år har vi ikke pt. planer om projekter, ud over almindelig vedligeholdelse i VBK. 

                      Dog agter vi at opsætte et nyt shelter i Asgård her i foråret for de penge, som er 

                      modtaget fra Landsbyrådet. Det vil sandsynligvis forøge overnatningerne i parken og

                      dermed flere indtægter.

Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til bestyrelsen for det store arbejde der er gjort og det gode samarbejde vi har, når der er opgaver der skal udføres. Også en stor tak til dem der altid er klar, når vi har brug for hjælp til de forskellige aktiviteter.

Også tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde I har gjort.

På bestyrelsens vegne Poul Kviesgaard