Referat fra Landsbyrådet.

Hvor finder jeg oplysninger og info om hvad der arbejdes med i Landsbyrådet?

Der er publiceret et beslutningsreferat af mødet. Referatet er vedhæftet som fil til denne mail. Referatet (og alle Landsbyrådets tidligere referater) kan tilgås via dette link: https://dagsordener.favrskov.dk/#request.kriterie.udvalgId%3Dca71af9e-35b3-408f-9cca-1b6bc41e6e4c

I afsnittene nedenfor følger en opsamling på nogle af de punkter, Landsbyrådet drøftede på mødet.

Den grønne drift i landsbyerne

På mødet havde vi et indlæg om driften af blandt andet de grønne arealer i kommunen v/ afdelingsleder Niels Christian Laustsen og skov- og landskabsingeniør Allan Rask fra Trafik og Veje. Jeg har vedlagt oplægget som pdf-fil (Trafik og Veje – oplæg om grøn drift).

På mødet var der rig mulighed for at stille spørgsmål til de to oplægsholdere. Drøftelserne gik særligt på samarbejdet mellem landsby og forvaltning. Noget af snakken handlede om, hvordan den lokale borgerforening kan være indgangsvinklen, når der skal kommunikeres om tiltag i de enkelte landsbyer. Et andet stort tema var landsbyernes mulighed for at komme med input til prioriteringen af driften lokalt (for eksempel etablering af biodiversitetsarealer ved at ændre et areal fra ”brugsgræs” til fx ”naturgræs”). Trafik og Veje opfordrer til, at landsbyerne tager kontakt til forvaltningen, hvis landsbyen har konkrete idéer eller forespørgsler – nøgleordet er dialog. Det er dog vigtigt også at understrege, at ændringer kan tage tid – dels på grund af antallet af medarbejdere i Trafik og Veje (der kun kan håndteres en vis mængde henvendelser ad gangen), dels fordi kommunen har nogle kontraktuelle forpligtelser, som også skal overholdes. Mange ting kan dog godt lade sig gøre, og det vigtigste i den sammenhæng er først og fremmest at tage en dialog med Trafik og Veje.

Her følger et link, hvor man som landsby kan se hvilke arealer, Favrskov Kommune har drift af grønne arealer – se nærmere her: http://sagsgis.favrskov.local/spatialmap?profile=landsbyer

Når du åbner linket, skal du ude i venstre menu markere feltet ”kommunal pleje af grønne arealer”.

Jeg har samtidigt vedhæftet et dokumentet ”kvalitetsbeskrivelsen inden for de grønne områder” (som er gældende frem til 2022, hvor ny kontrakt træder i kraft).

På mødet var der også spørgsmål til renholdelse af fortove. Jeg har, til jeres orientering, vedlagt ”Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser”, hvor man kan se, hvad kommune og grundejer har af forpligtelser.

Ansøgninger fra landsbyerne

På mødet blev der bevilget 50.000 kr. til Voldum Lokalråd til de beskrevne delprojekter i forbindelse med ”Kulturår 2021/22”. På mødet blev der også bevilget 71.936 kr. til FKI’s projekt vedrørende ”Ophold og udefællesskaber” ved sportspladsen i Farre.

Ansøgningen fra Tungelund Aktivitetscenter blev ikke imødekommet. Landsbyrådet vurderede, at den selvejende institution modtager et så stort kommunalt driftstilskud og har så højt et kundegrundlag, at hallen selv bør kunne rejse finansiering til netop denne type af ansøgning.

Ansøgningen fra Vester Velling IF blev ikke behandlet grundet manglende fremmøde. Landsbyrådet har et princip om, at ansøgninger skal fremlægges på mødet, sådan at Landsbyrådet kan stille uddybende spørgsmål til ansøgningen.

Ansøgningen fra Thorsø Håndværker- og Borgerforening blev ikke imødekommet. Landsbyrådet opfordrer Thorsø Håndværker- og Borgerforening til at melde sig ind i foreningen ”Danmarks-samfundet” med henblik på at kunne rekvirere nogle gratis flag.

Støtte til økonomisk nødlidende foreninger

Forretningsudvalget har op til mødet udsendt et spørgeskema til Landsbyrådet med henblik på at afklare omfanget af økonomisk nødlidende foreninger (med nødlidende menes der i denne sammenhæng, at kassen er hel eller delvis tom, og at man i en periode indenfor det næste halve år ikke kan betale sine forpligtelser). To foreninger har tilkendegivet, at de er økonomisk nødlidende.

Landsbyrådet besluttede på mødet at afsætte et beløb på 50.000 kr., som øremærkes en rådgivningsordning – for eksempel i samarbejde med Cecilie fra FrivilligCenter Favrskov – med det formål at hjælpe udfordrede foreninger og forsamlingshuse på en fremtidssikret møde. Forretningsudvalget vil på den anden side af sommerferien præsentere en model for, hvordan sådan en rådgivningsordning mere præcist kan skrues sammen.

Landsbyrådet bevilgede et beløb på 28.750 kr. til Skjød Forsamlingshus til dækning af forsamlingshusets udgifter i forbindelse med reparation af en akut vandskade.

Landsbyrådet bevilgede et beløb på 8.300 kr. til Vester Velling IF. Landsbyrådet opfordrer samtidigt til, at Vester Velling IF tager imod tilbuddet om at deltage i rådgivningsordningen med henblik på at tage et nærmere blik på, hvordan landsbyens foreninger eventuelt kan hjælpes på en fremtidssikret måde.

Status på opstart af arbejdsgrupperne

Fremtidens fællesskaber

På mødet præsenterede Bodil, Heidi og Peter et meget inspirerende oplæg om deres tanker og visioner for en temadag i efteråret 2021 med titlen ”Fremtidens Fællesskaber”. Det planlægges at afholde temadagen enten lørdag 25. september eller lørdag 2. oktober 2021. Jeg har vedlagt arbejdsgruppens oplæg som pdf til denne mail.

Den foreløbige plan for temadagen består blandt andet af oplæg om landsbyfællesskaber i et historisk perspektiv, oplæg om pop-up frivillighed/fællesskaber, workshops m.m.

Landsbyrådet besluttede at afsætte et beløb til temadagen svarende til det beløb, der blev afsat til sidste års temadag i Nielstrup Forsamlingshus.

Biodiversitet og grønne arealer

På mødet gav Erik også en status på opstart af arbejdsgruppen vedr. biodiversitet og grønne arealer. Indlægget fra Trafik og Veje var blandt andet et element af det arbejde.

Erik vil gerne opfordre jer til at komme med indspark til, hvad I har brug for at arbejdsgruppen stiller skarpt på. I kan kontakte Erik ved at skrive til ham på mail erik@mekanisksupport.dk.

Trafiksikkerhed i landsbyerne

Der blev aftalt en ny tovholder for arbejdsgruppen. Det blev samtidigt aftalt at René Laursen, Gerning, træder ind i arbejdsgruppen.

Diverse orientering

 

Platformen nuento.dk

Hanne Smedegaard fortalte om platformen Nuento, som er et værktøj, der kan hjælpe forsamlingshuse med administration af for eksempel bookinger, lejekontrakter, fakturering m.m. Se nærmere på hjemmesiden www.nuento.dk.

Larm og uro i sommerhalvåret

På det seneste møde i Landsbyrådet kunne Henrik fra Hadbjerg fortælle om udfordringer med uro og unge menneskers adfærd, særligt i sommerhalvåret. Emnet kan genkendes på tværs af flere byer og har været drøftet både på et temamøde i Byrådet og i Børne- og Skoleudvalget. Der opfordres til, at man anmelder sådanne forhold til politiet. Det kan godt være, at politiet ikke møder op i alle tilfælde, men anmeldelserne registreres i politiets system og er med til at skabe overblik over, hvor stort problemets omfang er.

Kommunikation fra Landsbyråd til landsby

Til slut på mødet havde Landsbyrådet en generel drøftelse af, hvordan man som landsbyrepræsentant videreformidler nyheder fra Landsbyrådet til øvrige foreninger/borgere i lokalsamfundet. Her var der mange forskellige praksisser, lige fra nyhedsbreve og facebookgrupper til deciderede formandsmøder, hvilket også afspejler vores mange forskellige måder at organisere os på. Der blev generelt efterspurgt, om Landsbyrådets sekretær kan udarbejde et nyhedsbrev efter hvert møde. Dette emne kan med fordel tages op igen, når Landsbyrådet mødes igen på den anden side af sommerferien.

Næste møde i landsbyrådet

Det næste møde i Landsbyrådet afholdes som bekendt torsdag 2. september 2021. Fristen for ansøgninger om tilskud til aktiviteter, anlæg og projekter i landsbyerne er 5. august 2021.

Du søger Landsbyrådet ved at udfylde ansøgningsskemaet i dette link: https://selvbetjening.egki.dk/710/710-11022115390976.

 

Du kan finde information og de seneste nyheder her:

https://favrskovlandsbyraad.dk/

 

Dagsorden og referat fra det seneste møde kan ses her:

https://dagsordener.favrskov.dk/vis?id=ec8e10fb-3303-4c18-91ce-c20ca9dfb260

 

Hvad arbejdes der med i 2021 i Landsbyrådet?

Der er besluttet at arbejde med følgende temaer:

  • Har i baglandet med?
  • Fremtidens Fællesskaber
  • Biodiversitet og grønne arealer i landsbyerne
  • Liv i landsbyerne
  • Trafiksikkerhed i landsbyerne

Der kan læses mere om de enkelte temaer her:

https://dagsordener.favrskov.dk/vis?id=6f5a6819-0cea-4a2f-9ac6-4437b641b658&punktid=96cc11ec-7f27-4db8-ad65-4b3fdfac58c3

Møder i 2021

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00
Torsdag d. 2. september 2021 kl. 19:00
Torsdag d. 11. november 2021 kl. 19.00


Referat Marts 2019

Referat

Referat fra Marts 2018

Samlet_referat___Landsbyrådet_

Hermed fremsendes referat fra Landsbyrådets møde den 15. november 2017.

Samlet_referat___Landsbyrådet_