Landsbyrådet Vejerslev vedtægter

Vedtægter – Landsbyrådet Vejerslev
§1 Navn og Hjemsted
Foreningens navn er Landsbyrådet -Vejerslev og foreningen har hjemsted i Vejerslev og omegn. Landsbyrådet – Vejerslev er en paraplyorganisation for foreninger i Vejerslev. Landsbyrådets koordinator repræsenterer Vejerslev i Favrskov Landsbyråd.
Foreningsadressen er lig med den til en hver tid valgte koordinators privatadresse. Foreningen er hjemmehørende i Favrskov Kommune.
Cvr.nr.: 33448805
§2 Formål
Landbyrådet – Vejerslev er en paraplyorganisation for foreninger i Vejerslev.
Formålet er:
• At repræsentere Vejerslev i Favrskov Landsbyråd
• I samråd med foreninger og borgere at prioritere og fordele kommunale midler til aktiviteter og vedligeholdelse
• At koordinere og iværksætte aktiviteter til gavn for borgere på tværs af foreninger, herunder evt. at ansøge puljer om midler til konkrete projekter.
§ 3 Medlemmer
Landsbyrådet – Vejerslev er en paraply organisation for alle foreninger i Vejerslev:
• Vejerslev Borger og Kulturhus
• Vejerslev Idrætsforening
• Vejerslev Menighedsråd
Hvis der oprettes nye foreninger i Vejerslev, vil disse blive tilbudt deltagelse i samarbejdet. Der er ikke kontingent. Foreningens driftsudgifter finansieres ved det kommunale tilskud til landsbyer i Favrskov Kommune.
§4 Samarbejdsrådsmøder
Samarbejdsrådsmøder er for foreningen svarende til en generalforsamling. Samarbejdsrådsmøderne er højeste myndighed for Landsbyrådet – Vejerslev.
Der afholdes minimum to samarbejdsrådsmøder årligt mellem byens foreninger og øvrige borgere, der er interesserede. Møderne afholdes forår og efterår. Mødet om foråret er gældende som generalforsamling. Tidspunkt aftales med alle bestyrelser for foreningerne. I forhold til annoncering for øvrige borgere i byen offentliggøres tidspunkt på skilteholder eller opslagstavle i byen. Alle har stemmeret på møderne.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Referat fra foreningens koordinator vedr. samarbejde med Favrskov Landsbyråd
3. Byens foreninger fremlægger i gangværende og planlagte aktiviteter
4. Ideer til fremtidige fælles aktiviteter fremlægges og diskuteres
5. Landsbyrådets økonomi og status fremlægges
6. Godkendelse af statusberetning
7. Beslutning vedr. fordeling af midler bevilget fra Favrskov Kommune til aktiviteter og vedligehold
8. I ulige år vælges koordinator, suppleant og revisor
9. Evt.
Der udarbejdes referat fra møderne, som udsendes til repræsentanter for foreningerne.
§5 Drift
I det daglige er den valgte koordinator ansvarlig for Landsbyrådets drift og forpligtigelser. I forhold til konkrete projekter og aktiviteter nedsættes en arbejdsgruppe, som koordinerer arbejdet i tæt samspil med foreninger i byen. Der kan være flere sideløbende arbejdsgrupper.

§6 Koordinator
Der vælges hvert andet år en koordinator, en suppleant og en revisor på et samarbejdsrådsmøde, hvor medlemmer fra Vejerslev Menighedsråd, Vejerslev Borger og Kulturhus og Vejerslev Idrætsforening samt øvrigt interesserede borgere i Vejerslev og omegn mødes. Koordinatoren, suppleanten og revisoren vælges med simpelt flertal. Der er valg i alle ulige år. Skift i repræsentationen i Favrskov Landsbyråd er gældende fra årsskiftet det efterfølgende år. Alle kan stille op. Der er mulighed for genvalg. I tilfælde af at koordinatoren fratræder i løbet af valgperioden tiltræder suppleanten i stedet.
Koordinator eller suppleant er byens repræsentant i Favrskov Landsbyråd. Koordinatoren har pligt til at deltage i Favrskov Landsbyråds møder. Hvis vedkommende ikke har mulighed herfor, deltager suppleant eller anden repræsentant for en af byens foreninger. Koordinatoren formidler relevant materiale, herunder dagsordner og referater til foreningsrepræsentanter via mails. Ansøgere til projekter til Favrskov Landsbyråd, skal formidle til koordinator, således at vedkommende kan fremlægge projekter på møder i Favrskov Landsbyråd.
Koordinatoren tegner Landsbyrådet – Vejerslev udad til.

§ 7 Økonomi
Tilskud fra Favrskov Kommune til landsbyer tilgår Landsbyrådet- Vejerslev på en dertil oprettet konto. Foreningen kan ikke bevilge beløb, som overstiger tilskud til Vejerslev fra Favrskov Kommune. Pantsætning, optagelse af lån eller andet, som kan forpligte foreningen, er ikke muligt.
Foreningen hæfter alene for udgifter til sine aktiviteter herunder deltagelse i projekter, hvor foreningen er ansøger. Ingen kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar som koordinator, suppleant, revisor, arbejdsgruppe eller medlem af samarbejdsråd eller medlemsforening undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser over for foreningen, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende. Koordinatoren har hæveret og ansvar over for den konto, som er tilknyttet Landsbyrådet.
Midler tildelt Landsbyrådet – Vejerslev af Favrskov Kommune eller andre bevillingsgivere indgår på denne konto. Status for økonomien i Landsbyrådet – Vejerslev formidles på samarbejdsrådsmøder.
Økonomi for projekter skal svare til de i projekterne opstillede budget og betingelser. Eventuelle ændringer kan kun forekomme, hvis bevillingsgiver godkender ændringer. Projektleder, revisor og arbejdsgruppe fører tilsyn hermed.

Koordinatoren er tegningsberettiget i forhold til projektansøgninger og digital postkasse samt tegner Vejerslev- Landsbyråd ud ad til.

§8 Arbejdsgrupper
Der kan efter behov nedsættes arbejdsgrupper, som tager initiativ, udvikler og koordinerer konkrete aktiviteter eller projekter. Arbejdsgrupper består af koordinator samt repræsentanter fra foreninger eller andre interessenter. Formålet med de nedsatte arbejdsgrupper er udvikling og drift i forhold til konkrete opgaver og projekter. Arbejdsgruppen skal sikre en koordination med foreninger i og udenfor Vejerslev samt er kontaktled med organisationer og myndigheder.

§ 9 Ændringer af vedtægter
Der kan laves vedtægtsændringer, hvis det er foreslået skriftligt inden samarbejdsrådsmødet i foråret.

§ 10 Opløsning af foreningen
Vejerslev- Landsbyråd kan opløses, hvis der er flertal herfor på to på hinanden følgende samarbejdsrådsmøder. Alle foreninger skal være enige herom.
I tilfælde af eventuelt igangværende projekter, er samarbejdsrådet forpligtiget til at gennemføre disse efter aftale med bevillingsgivere og øvrige samarbejdspartnere.
Eventuelt indestående på forenings konto, skal fordeles mellem byens foreninger.